Office for the Aging

 

Pwogram Medyasyon Eta New York pou Swen Alontèm(LTCOP) se yon sipò ak resous pou rezidan ki nan mezon retrèt ak nan lòt sante medikal nan kay. Yon gwoup 1,000 medyatè volontè ki toupatou nan eta a ap ede rezidan yo konprann ak egzèse dwa yo pou jwenn bon kalite swen sante ak bon kalite lavi. Pwogram nan bay sipò pou rezidan yo alafwa nan nivo endividyèl ak nan nivo sistèm yo lè li resevwa plent yo, mennen ankèt sou yo epi rezoud yo, lè li ankouraje devlopman konsèy rezidan ak fanmi yo, epitou lè li bay enfòmasyon pou ajans gouvènman, manm politik piblik, lejislatè, founisè swen sante ak piblik jeneral la sou pwoblèm ki afekte granmoun aje k ap resevwa sèvis swen sante alontèm.

Gade tiliv sa a pou jwenn enfòmasyon(LTCOP).

Mande enfòmasyon sou Avantaj Èd ak Prezans nan Kay pou Veteran/Depandan nan Mezo Retrèt.

OTORIZASYON AK RENONSYASYON POU KONFIDANSYALITE

Sèvis entèpretasyon lang gratis disponib.