Office for the Aging

 

Lyen ki anba la yo gen enfòmasyon enpòtan ki asosye avèk pwogram ak sèvis sa yo:

Dwa Sivil:

Aksè nan Lang

Biwo Eta New York pou Granmoun Aje (New York State Office for the Aging, NYSOFA) respekte Dekrè Egzekitif 26 Eta New York . Si ou gen kesyon ki gen pou wè ak Dekrè Egzekitif 26 la oswa si ou bezwen èd GRATIS nan yon lòt lang, ou kapab kontakte NYSOFA nan nimewo 1-800-342-9871.

Ou ka fè yon plent konsènan aksè nan lang depi ou ranpli FÒM PLENT POU AKSÈ NAN LANG. Ou kapab soumèt fòm sa a nan imèl ba: languageaccess@aging.ny.gov oswa pa lapòs Etazini nan NYSOFA ATTN: Office of General Counsel, Empire State Plaza Building 2, Albany NY 12223-1251.

Pwogram Asistans ak Konsèy nan Enfòmasyon sou Asirans Sante (HIICAP) Eta New York HIICAP bay moun ki nan Medicare konsèy sou pwoblèm tankou Medicare, Medicare Advantage, Pati D Medicare, pwogram sibvansyon pou moun ki pa touche ase revni ak sou lòt pwoblèm asirans sante.

Pwogram Medyasyon Eta New York pou Swen Alontèm (LTCOP):
LTCOP bay defansè volontè ki fòme ki pwoteje dwa sitwayen yo, ki mennen ankèt sou plent yo, epi ki ankouraje bon kalite lavi nan mezon retrèt yo ak nan lòt san medikal nan kay toupatou nan Eta New York

Gid Resous pou Granmoun Aje Eta New York
Enfòmasyon sou pwogram ak sèvis pou Nouyòkè aje yo
Tiliv sa a bay enfòmasyon sou plizyè kalite sèvis, pwogram ak avantaj ki disponib pou Nouyòkè aje yo, moun k ap bay yo swen ak lòt moun. Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram yo, rele 1-800-342-9871 epi mande pou jwenn yon entèprèt gratis.

Sèvis entèpretasyon lang gratis disponib.