Office for the Aging

 

Pwogram Konsèy ak Asistans nan Enfòmasyon sou Asirans Sante Eta New YorkPwogram Konsèy ak Asistans nan Enfòmasyon sou Asirans Sante Eta New York (HIICAP) bay moun ki nan Medicare konsèy sou pwoblèm tankou Medicare, Medicare Advantage, Pati D Medicare, pwogram sibvansyon pou moun ki pa touche ase revni ak sou lòt pwoblèm asirans sante.

Yo kapab ba ou sesyon konsèy yo nan telefòn oswa fas-a-fas nan yon rezo 59 Biwo Konte lokal pou Granmoun Aje.

Gade tiliv sa a pou jwenn enfòmasyon(HIICAP).

Sèvis entèpretasyon lang gratis disponib.