Office for the Aging

 

Biwo Eta New York pou Granmoun Aje:
DWA SIVIL KONSOMATÈ ak PRATIK SAN DISKRIMINASYONRègleman Biwo Eta New York pou Granmoun Aje (NYSOFA) egzije pou tout Sèvis pou Granmoun Aje ki finanse nan NYSOFA disponib ak ofri sèvis pou granmoun aje Eta New York (NYS) ak moun k ap pran swen yo ki kalifye dapre lwa federal ak lwa eta sou dwa sivil, tankou:

 • Tit VI Lwa 1964 sou Dwa Sivil, 42 U.S.C. 2000 et seq.; 45 CFR Pati 80
 • Seksyon 504 Lwa 1973 sou Reyabilitasyon, 29 U.S.C. 794; 45 CFR Pati 84
 • Lwa 1990 anfavè Ameriken Andikape, Tit II, 42 U.S.C. 12131; 28 CFR Pati 35
 • Lwa 1975 kont Diskriminasyon ki baze sou Laj, 42 U.S.C. 6101; 45 CFR Pati 91
 • Lwa Egzekitif Eta New York, Atik 15, Dwa Moun

Pwogram ki resevwa lajan federal, lajan eta a oswa peman eta a otorize yo peye nan NYSOFA, pa kapab pratike diskriminasyon akòz ras, kwayans, koulè, laj, peyi kote ou fèt, preferans seksyèl, sitiyasyon militè, sèks, andikap oswa eta sivil. Règleman sa a aplike pou NYSOFA, Ajans pou Granmoun Aje Zòn lokal yo (AAA) ak lòt ajans piblik oswa prive oswa founisè swen sante k ap resevwa lajan nan NYSOFA oswa nan AAA. Si ou kwè ou viktim pratik diskriminasyon yon pwogram konsa oswa yon lòt moun, ou ka fè yon plent pou diskriminasyon.

Pwosedi Plent pou Dwa Sivil/Diskriminasyon:

Ou ka fè plent ou dirèkteman ba NYSOFA nan twa (3) mwa apre diskriminasyon ou kwè ou viktim nan. NYSOFA ka pwolonje peryòd twa (3) mwa a si ou kapab montre rezon valab pou pa fè plent lan pi bonè.

Ou ka fè plent ou ba NYSOFA, jan sa endike anba la a:

 • Ranpli fòm plent yo ki anba la a:
 • Remèt fòm plent ou ranpli a jan sa endike anba la a:
  • Voye li nan sèvis lapòs nan: the New York State Office for the Aging, ATTN: Director, Equal Opportunity and Diversity Management, 2 Empire State Plaza, Agency Bldg. 2, 5th Fl., Albany NY 12223.
  • Imèl li nan civilrights@aging.ny.gov.
  • Mete non ou, adrès ou ak nimewo telefòn ou nan plent lan. Ou ka soumèt plent lan nan lang Angle oswa nan yon lòt lang.
 • Ou ka fè plent ou tou si ou rele (518) 473-7342 oswa 1-800-342-9871. Gen èd nan entèpretasyon ak nan lang ki disponib pou gratis.

NYSOFA ap travay sou plent ou jan sa endike anba la a:

 • NYSOFA ap mennen yon ankèt.
 • Anketè a ap prepare yon rapò pou Direktè Pwovizwa NYSOFA.
 • Direktè Pwovizwa NYSOFA ap pran yon desizyon final.
 • NYSOFA ap voye yon lèt ba ou kote w ap jwenn desizyon Direktè Pwovizwa a ansanm avèk kopi pwogram ki site nan plent nan.
 • Anjeneral, NYSOFA ap voye lèt desizyon an nan 90 jou apre li fin resevwa plent lan.
 • Si ou gen kesyon oswa si ou bezwen èd pou fè plent ou, tanpri voye yon lèt ba NYSOFA, rele yo nan telefòn oswa imèl yo avèk enfòmasyon kontak ki endike anwo a.

GEN SÈVIS ENTÈPRETASYON AK ASISTANS LANG KI DISPONIB POU GRATIS.

Ou ka fè plent yo tou dirèkteman nan Depatman Sèvis Sante ak Sèvis Sosyal Etazini, Biwo pou Dwa Sivil (OCR). OCR aplike lwa federal ki pwoteje ou kont diskriminasyon nan pwogram pou granmoun aje ak pou moun k ap pran swen yo. Ou gen 180 jou apre diskriminasyon ou panse ki fèt la pou fè yon plent.

Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte: U.S. Department of Health and Human Services , Office for Civil Rights, Jacob Javits Federal Building, 26 Federal Plaza - Suite 3312, New York, NY 10278, Telefòn (212)264-3313, FAKS (212)264-3039, TDD (212)264-2355.

Gen entèdiksyon pou vanjans:
Ajans ak anplwaye ki site nan plent ou an pa kapab fè vanjans kont ou nan okenn fason poutèt ou fè yon plent. Nenpòt moun ki bay enfòmasyon sou plent lan sou non ou ap gen pwoteksyon kont vanjans. Si gen vanjans, rapòte sa touswit ba NYSOFA oswa ba Depatman Sèvis Sante ak Sèvis Sosyal Etazini, Biwo pou Dwa Sivil, jan sa endike anwo a.

Sèvis entèpretasyon lang gratis disponib.