New York State Banner Aging Picture
 

Lyen ki anba la yo gen enfòmasyon enpòtan ki asosye avèk pwogram ak sèvis sa yo:

Dwa Sivil:
Inite Kontwòl Opòtinite Egalego ak Divèsite [Equal Opportunity and Diversity Management Unit, (EODM)] kontwole dwa sivil ak pratik san diskriminasyon nan sèvis pou granmoun aje ki jwenn finansman nan Biwo Eta New York pou Granmoun Aje [New York State Office for the Aging (NYSOFA)]. Si ou gen yon kesyon oswa yon plent konsènan diskriminasyon nan yon pwogram pou granmoun aje yo ak/oswa pou moun k ap pran swen yo, ou ka kontakte EODM pou konnen si nou kapab ede ou.

Pwogram Asistans ak Konsèy nan Enfòmasyon sou Asirans Sante (HIICAP) Eta New York HIICAP bay moun ki nan Medicare konsèy sou pwoblèm tankou Medicare, Medicare Advantage, Pati D Medicare, pwogram sibvansyon pou moun ki pa touche ase revni ak sou lòt pwoblèm asirans sante.

Pwogram Medyasyon Eta New York pou Swen Alontèm (LTCOP):
LTCOP bay defansè volontè ki fòme ki pwoteje dwa sitwayen yo, ki mennen ankèt sou plent yo, epi ki ankouraje bon kalite lavi nan mezon retrèt yo ak nan lòt san medikal nan kay toupatou nan Eta New York

Gid Resous pou Granmoun Aje Eta New York
Enfòmasyon sou pwogram ak sèvis pou Nouyòkè aje yo
Tiliv sa a bay enfòmasyon sou plizyè kalite sèvis, pwogram ak avantaj ki disponib pou Nouyòkè aje yo, moun k ap bay yo swen ak lòt moun. Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram yo, rele 1-800-342-9871 epi mande pou jwenn yon entèprèt gratis.

Liy Èd NYSOFA pou Granmoun Aje
1(800)342-9871
Si ou kontakte Liy Èd nou sa ap pèmèt moun yo jwenn espesyalis nan plizyè kalite domèn ki diskite nan sitwèb sa a. Nan anpil ka, lè w ap chèche èd nan pwogram espesifik, y ap voye moun ki rele yo nan biwo lokal pou granmoun aje nan konte kote y ap viv la. Sèvis tradiksyon gratis disponib depi ou rele Liy Èd la.

Sèvis entèpretasyon lang gratis disponib.Feedback     Contact Us     Privacy Statement     Website Accessibility     Disclaimer
Download Microsoft Word doc and docx viewer     Download Adobe Acrobat Reader to view our pdf documents