New York State Banner
Skip to Content | Skip to Navigation    


Biwo Eta New York pou Granmoun Aje:
DWA SIVIL KONSOMATÈ ak PRATIK SAN DISKRIMINASYONRègleman Biwo Eta New York pou Granmoun Aje (NYSOFA) egzije pou tout Sèvis pou Granmoun Aje ki finanse nan NYSOFA disponib ak ofri sèvis pou granmoun aje Eta New York (NYS) ak moun k ap pran swen yo ki kalifye dapre lwa federal ak lwa eta sou dwa sivil, tankou:

Pwogram ki resevwa lajan federal, lajan eta a oswa peman eta a otorize yo peye nan NYSOFA, pa kapab pratike diskriminasyon akòz ras, kwayans, koulè, laj, peyi kote ou fèt, preferans seksyèl, sitiyasyon militè, sèks, andikap oswa eta sivil. Règleman sa a aplike pou NYSOFA, Ajans pou Granmoun Aje Zòn lokal yo (AAA) ak lòt ajans piblik oswa prive oswa founisè swen sante k ap resevwa lajan nan NYSOFA oswa nan AAA. Si ou kwè ou viktim pratik diskriminasyon yon pwogram konsa oswa yon lòt moun, ou ka fè yon plent pou diskriminasyon.

Pwosedi Plent pou Dwa Sivil/Diskriminasyon:

Ou ka fè plent ou dirèkteman ba NYSOFA nan twa (3) mwa apre diskriminasyon ou kwè ou viktim nan. NYSOFA ka pwolonje peryòd twa (3) mwa a si ou kapab montre rezon valab pou pa fè plent lan pi bonè.

Ou ka fè plent ou ba NYSOFA, jan sa endike anba la a:

NYSOFA ap travay sou plent ou jan sa endike anba la a:

GEN SÈVIS ENTÈPRETASYON AK ASISTANS LANG KI DISPONIB POU GRATIS.

Ou ka fè plent yo tou dirèkteman nan Depatman Sèvis Sante ak Sèvis Sosyal Etazini, Biwo pou Dwa Sivil (OCR). OCR aplike lwa federal ki pwoteje ou kont diskriminasyon nan pwogram pou granmoun aje ak pou moun k ap pran swen yo. Ou gen 180 jou apre diskriminasyon ou panse ki fèt la pou fè yon plent.

Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte: U.S. Department of Health and Human Services , Office for Civil Rights, Jacob Javits Federal Building, 26 Federal Plaza - Suite 3312, New York, NY 10278, Telefòn (212)264-3313, FAKS (212)264-3039, TDD (212)264-2355.

Gen entèdiksyon pou vanjans:
Ajans ak anplwaye ki site nan plent ou an pa kapab fè vanjans kont ou nan okenn fason poutèt ou fè yon plent. Nenpòt moun ki bay enfòmasyon sou plent lan sou non ou ap gen pwoteksyon kont vanjans. Si gen vanjans, rapòte sa touswit ba NYSOFA oswa ba Depatman Sèvis Sante ak Sèvis Sosyal Etazini, Biwo pou Dwa Sivil, jan sa endike anwo a.

Sèvis entèpretasyon lang gratis disponib.